Om reaksjoner fra Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn fører tilsyn med helsetjenestene i Norge. Formålet med tilsynet er blant annet å sørge for at befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt og at helsetjenester blir drevet på en faglig forsvarlig måte.

Dersom Statens helsetilsyn finner at et helsepersonell har brutt en eller flere lovpålagte plikter kan Helsetilsynet ilegge helsepersonellet en reaksjon. Følgende reaksjoner kan ilegges:

  • Advarsel: En advarsel kan gis dersom et helsepersonell har brutt sine lovpålagte plikter, men hvor myndighetene likevel mener det er forsvarlig at vedkommende fortsetter som helsepersonell. Et vilkår som må være oppfylt for at en advarsel kan gis er at helsepersonellets handling, eller unnlatelse, må være egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Helsetilsynet kan også gi advarsel til et helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.
  • Tilbakekall av autorisasjon/lisens: Tilbakekall av autorisasjon eller lisens er en mer alvorlig reaksjon og kan vedtas ovenfor et helsepersonell dersom Statens helsetilsyn mener personen ikke lenger er egnet til å utøve sitt yrke på en forsvarlig måte. Et helsepersonell som har mistet sin autorisasjon eller lisens kan senere søke om å få ny autorisasjon/lisens. Hvis Statens helsetilsyn finner at personen igjen er skikket kan ny autorisasjon/lisens gis.
  • Tilbakekall av rekvireringsrett: Hvis Statens helsetilsyn finner at et helsepersonells rekvireringspraksis av legemidler er uforsvarlig kan Helsetilsynet reagere ved å frata helsepersonellet rett til å skrive ut legemidler i gruppe A og/eller B.
  • Begrensning av autorisasjon: En begrensning i et helsepersonells autorisasjon kan ilegges dersom helsepersonellet har brutt sine lovpålagte plikter, men Statens helsetilsyn vurderer at en advarsel ikke er en tilstrekkelig reaksjon og at en begrensning er nødvendig for å ivareta sikkerheten i helsetjenesten.

I tillegg til reaksjonene nevnt over, kan helsepersonell også frivillig gi fra seg retten til å skrive ut legemidler i gruppe A og/eller gruppe B.

Et helsepersonell som blir ilagt en reaksjon fra Statens helsetilsyn kan klage dette vedtaket inn for Statens helsepersonellnemnd (SHPN). De kan enten stadfeste vedtaket eller omgjøre det. I Legelisten.nos SMS-tjeneste for folk som ønsker å sjekke om et helsepersonell har fått reaksjoner fra Statens helsetilsyn har vi, etter beste evne, innarbeidet utfallet av slike klagesaker.

Mer informasjon om reaksjoner Statens helsetilsyn kan ilegge helsepersonell finnes på Helsetilsynet sine sider.