Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Legelisten.no er levert av Legelisten.no AS («Selskapet»). Nedenfor beskrives betingelser og vilkår («Vilkår») som gjelder for de funksjoner og tjenester («Tjenesten») som tilbys bruker(e) («Bruker») på disse nettsidene. Legelisten.no forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, redigere, legge til eller fjerne hele eller deler av disse vilkårene når som helst og uten reservasjon.

Bruk av Tjenesten

Layout, vurderinger, opplysninger og annet innhold på disse nettsidene er beskyttet etter Åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Selskapet. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatte ganger eller på en systematisk måte deler av innholdet på nettsidene. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Retningslinjer

 1. Ved innlevering av vurderinger

  Når du leverer en vurdering går du god for alt innholdet i vurderingen. Videre står du inne for at vurderingen er basert på egne erfaringer, og at du ikke utgir deg for å være en annen person enn du er. Det er tillatt å skrive vurderinger for personer man er pårørende for, dersom vedkommende ikke selv er i stand til å skrive en vurdering.

  Du er alene ansvarlig for innholdet i vurderinger du innleverer. Selskapet tillater ikke vurderinger som

  • er rasistiske, pornografiske eller på annen måte ulovlig og/eller krenkende
  • inneholder personhets, ærekrenkelser, injurier eller er egnet til å skade andre personer eller virksomheter
  • krenker immaterielle eller andre rettigheter, herunder men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerettigheter og patentrettigheter, eller forretningshemmeligheter
  • inneholder bedriftshemmeligheter og konfidensiell informasjon
  • inneholder konkrete anklager om feilbehandling, feildiagnostisering eller manglende akutt/livsviktig behandling

  En vurdering må inneholde en begrunnelse for dine synspunkter eller en beskrivelse av din opplevelse, og skal ikke kun inneholde enkeltord som for eksempel «dårlig» eller «anbefales». Useriøse vurderinger og vurderinger med begrenset eller ingen informasjonsverdi for brukerne av tjenesten vil kunne avvises.

  En vurdering om en behandler skal være basert på erfaring med behandleren i en medisinsk sammenheng, der man selv har oppsøkt helsehjelp. Vurderinger om tjenester og institusjoner skal være basert på egne erfaringer, eller en pårørendes erfaring, fra bruk av tjenesten/institusjonen.

  Hver Bruker kan kun skrive én vurdering per behandler/tjeneste/institusjon. Forsøk på å omgå dette kan føre til at samtlige vurderinger en Bruker har skrevet blir fjernet. Dersom en Bruker etter å ha sendt inn en vurdering om en behandler/tjeneste/institusjon senere ønsker å oppdatere eller endre innholdet i vurderingen, så kan en ny vurdering om behandleren/tjenesten/institusjonen skrives og sendes fra samme epostadresse som Brukeren benyttet til den opprinnelige vurderingen. Ved publisering vil så denne nye vurderingen automatisk overskrive og erstatte den gamle vurderingen.

  Det er ikke tillatt å publisere reklame eller annen informasjon som reklamerer for egen eller andres virksomhet. Det er heller ikke tillatt å masseposte (spamme), publisere lenker (såfremt det ikke er ytterst relevant i relasjon til vurderingen og ikke krenker tredjemanns rettigheter), eller tilby andre tjenester gjennom en vurdering.

  Det er ikke tillatt for helsepersonell å skrive vurderinger om seg selv. Det er heller ikke tillatt for helsepersonell eller andre ansatte ved en klinikk å skrive vurderinger av behandlere som tilhører samme klinikk, eller av konkurrenter.

  Det er ikke tillatt å skrive om behandlere, tjenester eller institusjoner som Brukeren har en sterk privat eller profesjonell tilknytning til, eller som man er i et konkurranseforhold til.

  Vurderinger kan bare innsendes til Legelisten.no av myndige personer over 18 år.

  Selskapet forbeholder seg retten til å anonymisere personopplysninger, som navn, om andre enn helsepersonellet som omtales i vurderingene.

  Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn og uten begrunnelse å fjerne eller unnlate å publisere vurderinger.

 2. Bruk av publiserte vurderinger

  Ved å innlevere en vurdering gjennom Legelisten.no aksepterer du at Selskapet gjør vurderingen offentlig tilgjengelig.

  Ved å innlevere en vurdering, gir du Selskapet en eksklusiv, vederlagsfri og evigvarende rett til å benytte og dele vurderingen slik Selskapet ser formålstjenlig.

  Eksempler på slike formål kan være markedsføring av Selskapets kunder og annonsører eller forskning.

 3. Klager på vurderinger

  Vi oppfordrer alle til å melde fra om vurderinger som krenker gjeldende rett og eller disse Vilkårene. Selskapet mottar slike meldinger om krenkende vurderinger og avgjør etter eget skjønn om disse skal tas til følge og om en vurdering skal fjernes. Alle Brukere kan gi tilbakemelding om vurderinger med upassende innhold ved å markere dette på hver vurdering.

 4. Reservasjonsmuligheter

  For å lage en best mulig tjeneste for pasienter, så er det ikke åpnet for at det på generelt grunnlag går an å reservere seg mot å være oppført på Legelisten.no. I stedet praktiserer vi en reservasjonsordning der helsepersonell kan be om å få reservere seg dersom tungtveiende grunner krever det. Denne reservasjonsadgangen legger opp til en konkret interesseavveining for hvert enkelt tilfelle. Dersom noen mener det er svært spesielle forhold som gjør at vi burde fjerne hele eller deler av deres oppføring, så kan de sende oss informasjon om dette for vurdering.