Blogg

Legeforeningen tapte rettssaken om Legelisten.no

I januar gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Dette vedtaket søkte Legeforeningen å få omgjort ved å saksøke staten.

Oslo tingrett har slått fast at Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får en generell mulighet til å reservere seg mot dette.

Den overordnede konklusjonen fra retten er også at pasienters ytringsfrihet veier tyngre enn personvernulemper leger opplever ved å bli vurdert på nettstedet. Retten legger også vekt på at at Legelisten.no er en nyttig tjenestesom hjelper pasienter, og at det legges ned et betydelig arbeid i å moderere og kvalitetssikre innholdet på nettsiden. Retten vektla også at leger har mulighet til å skrive tilsvar til vurderinger og at leger allerede har en mulighet til å reservere seg dersom spesielle forhold taler for det.

Staten ved Personvernnemda vant saken fullt ut, og Personvernnemndas vedtak av 21. januar 2019 er dermed gyldig. Legeforeningen har 30 dager på å bestemme om de vil anke dommen inn for lagmannsretten.

Vi i Legelisten.no håper nå Legeforeningen aksepterer at Legelisten.no er en nyttig tjeneste for pasienter. Vi har samtidig en forståelse for at enkelte leger kan føle det ubehagelig å bli kritisert av pasienter på nett. Som tidligere kommunisert, så har vi gjerne en dialog med foreningen finne ut hvordan tjenesten kan bli mer nyttig for leger, og for å se om det er ting som kan gjennomføres for å redusere personvernulempene legene opplever. Hvis Legeforeningen ønsker en slik dialog, så er vår dør åpen.

Dommen i sin helhet kan leses på rettspraksis.no

 

Del artikkelen med andre: