Legeforeningen tapte ankesak om Legelisten.no i lagmannsretten

I januar 2019 gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Dette vedtaket søkte Legeforeningen å få omgjort ved å saksøke staten. Denne saken tapte de i tingretten, og anket til lagmannsretten.

Også Borgarting lagmannsrett har nå slått fast at Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får en generell mulighet til å reservere seg mot dette. Den overordnede konklusjonen fra retten er også at pasienters ytringsfrihet veier tyngre enn personvernulemper leger opplever ved å bli vurdert på nettstedet. Dommen var enstemmig.

Staten ved Personvernnemda vant saken fullt ut, og Personvernnemndas vedtak av 21. januar 2019 er dermed fremdeles gyldig. Legeforeningen har 30 dager på å bestemme om de vil anke dommen inn for lagmannsretten.

Legelisten.no hadde i 2020 nesten 4 millioner besøk. Med denne dommen kan pasienter over hele landet fortsatt bruke denne tjenesten. Det er vi i Legelisten.no veldig glade for.

Dommen i sin helhet kan leses på lovdata.no:
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2020-18230

 

Del artikkelen med andre: