Ingen reservasjonrett mot pasientomtaler

Personvernnemnda omgjør det omstridte vedtaket fra Datatilsynet. Mener helsepersonell må tåle omtale fra pasienter på Legelisten.no.

I 2017 fattet Datatilsynet vedtak rettet mot Legelisten.no som i praksis ville redusert nytten av nettstedet drastisk, og i ytterste konsekvens kunne medført at nettstedet måtte legges ned.

Det mest omstridte vedtaket fra Datatilsynet, som nå er omgjort av Personvernnemnda, fastslo at helsepersonell oppført på Legelisten.no skulle gis en generell rett til å reservere seg mot å bli vurdert av nettstedets brukere.

I sin vurdering har Personvernnemnda lagt vekt på at ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og handlingsrommet for å fremsette ytringer skal være stort. Videre påpeker nemnda at dersom retten til fritt valg av helsetjenester skal være reell, er det sentralt at det også legges til rette for å utveksle erfaringer om helsepersonell slik at det er mulig å gjøre informerte valg. Beskrivelser av hvordan pasienter opplever å bli møtt av legen anerkjennes som et viktig moment i vurderingen av kvaliteten på helsetjenesten.

Vår advokat, Terje Lundby Michaelsen i advokatfirmaet Mageli, sier følgende om kjennelsen:

Saken har reist flere spørsmål i grenselandet mellom personvern og informasjonsfrihet. Legelisten.no har hele tiden ment at de har balansert disse grunnleggende rettighetene på en god måte, og vi er fornøyd med at Personvernnemnda nå har gitt sin tilslutning til dette.

Andre argumenter Personvernnemnda har lagt vekt på er at opplysningene som publiseres knytter seg til helsepersonellets yrkesutøvelse, ikke til deres privatliv eller familieliv. Videre er det trukket frem at hovedgruppen av helsepersonell som omtales på Legelisten er å anse som offentlige personer som spiller en viktig rolle i samfunnet. Allmennheten har følgelig en betydelig interesse av å kunne dele og finne informasjon om hvordan de forvalter denne rollen. Som det står i vedtaket:

Samtlige kategorier [helsepersonell oppført på Legelisten.no] ivaretar viktige samfunnsinteresser knyttet til befolkningens helse, og hvordan de utøver sin helsetjeneste er et viktig samfunnsmessig tema.

Vi er godt fornøyd med at Personvernnemnda legger vekt på mange av de samme argumentene vi har fremlagt hele veien. Nå ser vi ser frem til å legge dette bak oss, og å fortsette arbeidet for å gjøre det enklere for pasienter å finne frem til helsepersonell som passer for dem.

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle dere som har gitt både moralsk og økonomisk støtte i denne prosessen. Takket være dere fikk vi den nødvendige juridiske bistanden og motivasjon til å stå på videre.

Du kan bidra med din mening i diskusjonen på Facebook. Vedtaket i sin helhet finner du på Personvernnemndas nettsted: https://www.personvernnemnda.no/pvn-2018-14

Del artikkelen med andre: