Masteroppgave om Legelisten.no (del 1 av 3): Pasienter opptatt av legers mellommenneskelige ferdigheter

En student ved NHH har skrevet en masteroppgave basert på data fra Legelisten.no. Oppgaven gjør flere interessante funn. Fordelt over tre bloggposter vil vi gjengi de viktigste funnene. Masteroppgaven kan leses i sin helhet her.

Den første delen av masteroppgaven er en kvalitativ tekstanalyse av 346 vurderinger skrevet på Legelisten.no. For hver av disse vurderingene er teksten analysert og ord og uttrykk brukt i pasientenes beskrivelser er brukt til å identifisere hvilke aspekter pasienter bryr seg om når de evaluerer legens tjenester. Teksten klassifiseres i tre hovedgrupper: tekst som omhandler kliniske, eller medisinskfaglige forhold; tekst som omhandler legens mellommenneskelige ferdigheter (kommunikasjon, empati, osv) og tekst som omhandler organisatoriske forhold (ventetid, øvrig personale, og lignende).

Ikke overraskende kommenterer pasienter ofte kliniske aspekter i vurderingene. Hele 33% av teksten som er analysert handler om nettopp dette. Fremstår legen som kunnskapsrik? Sjekker hun ulike symptomer som bekymrer pasienten på en grundig måte? Selv om det ofte vil være vanskelig for pasienten å vurdere legens faglige dyktighet, så er det ikke unaturlig at pasienter danner seg en oppfatning om legens medisinskfaglige kompetanse.

Det som kanskje er mer overraskende er at det pasienter kommenterer oftest i vurderingene er legens mellommenneskelige ferdigheter. Hele 40% av den analyserte teksten omhandler forhold som kommunikasjonen mellom lege og pasient, tilliten pasienten har til legen og om legen oppfattes som vennlig eller ikke.

Av de mellommenneskelige ferdighetene fremstår legens evne til å lytte som det viktigste for pasienten. Hører legen på pasienten med begge ører? Eller er legen mest opptatt av å komme videre og skriver på PC-en? En tredjedel av de analyserte vurderingene inneholder kommentarer om legens evne til å lytte.

Legens empatiske evner nevnes også svært ofte. Llitt under en tredjedel av vurderingene inneholder kommentarer om dette. Bryr legen seg om pasienten som sitter foran seg? Eller får pasienten inntrykk av å være til bry for legen? Legens evne til å virke oppriktig interessert i pasientens og hans eller hennes helse er utvilsomt svært viktig for mange pasienter. At pasienter er opptatt av at legen skal vise empati er kanskje ikke så rart: en italiensk studie viser at pasienter av empatiske leger sjeldnere havner på sykehus enn pasienter av mindre empatiske leger.

Organisatoriske aspekter ved et legebesøk, som øvrig personale og ventetid, fremstår som mindre viktig for pasienter. Kun 10% av den analyserte teksten omhandlet slike forhold. Viktigst av de organisatoriske aspektene var ventetid som ble nevnt i ca. 1 av 6 vurderinger.

Kvantitative analyser i masteroppgaven bekrefter for øvrig funnene som gjøres i den tekstanalysen. En korrelasjonsanalyse finner for eksempel at det spørsmålet på vurderingsskjemaet til Legelisten.no som har høyest korrelasjon med en pasients totalskår av en lege er spørsmålet som omhandler legens evne til å lytte.

Hva kan man lære av dette? Leger er utvilsomt klar over at deres mellommenneskelige ferdigheter er vitkig for pasienter. Funnene i masteroppgaven kan kanskje likevel være en nyttig påminnelse for leger i en hektisk hverdag. Videre tyder funnene i oppgaven på at de fleste pasienter kan tåle å vente litt: de fleste pasienter foretrekker en faglig god lege som kommuniserer godt, enn en som alltid kan tilby time på dagen.

I neste bloggpost om denne masteroppgaven tar vi for oss et annet interessant funn: sammenhengen mellom vurderinger skrevet på Legelisten.no og indikatorer på legens faglige dyktighet.