Sjekk om legen har fått reaksjoner fra Helsetilsynet

Etter en del utprøving og forberedelser har vi nå, for første gang i Norge, gjort det mulig på en enkel måte for pasienter å sjekke om en lege har fått reaksjoner fra Statens helsetilsyn.

Hvordan sjekke om en lege har fått reaksjoner?

På profilsidene til hver lege og tannlege finnes en knapp som heter «Sjekk advarsler fra Statens helsetilsyn». Klikk på denne knappen og følg instruksjonene. Søk etter fastlege her. For spesialistleger, gå til forsiden vår og velg spesialistlegekategori, og søk så opp den legen du ønsker å sjekke.

Hva innebærer det at et helsepersonell har fått en reaksjon fra Statens helsetilsyn?

Statens helsetilsyn fører tilsyn med helsetjenestene i Norge. Formålet med tilsynet er blant annet å sørge for at befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt og at helsetjenester blir drevet på en faglig forsvarlig måte. Dersom Statens helsetilsyn finner at et helsepersonell har brutt en eller flere lovpålagte plikter kan Helsetilsynet ilegge helsepersonellet en reaksjon.

De vanligste reaksjonsformene Helsetilsynet ilegger er:

  • advarsel
  • tilbakekall eller begrensning av rekvireringsrett
  • tilbakekall eller begrensning av autorisasjon/lisens

Du kan lese mer om de ulike reaksjonsformene her.

Bør man unngå leger og tannleger med reaksjoner?

Reaksjoner fra Statens helsetilsyn kan ilegges av forskjellige grunner og er ikke alltid knyttet til den faglige kvaliteten i et helsepersonells arbeid. Et helsepersonell som har fått en reaksjon fra Statens helsetilsyn kan følgelig være like dyktig som en behandler som ikke har fått slike reaksjoner.

Vi oppfordrer pasienter til selv å vurdere alvorlighetsgraden i forholdet og hvor relevant det er for den behandlingen man har behov for. Ønskes ytterligere informasjon om en reaksjon kan man enten spørre helsepersonellet det gjelder direkte om dette eller man kan kontakte Statens helsetilsyn.  Kontaktinformasjon til Helsetilsynet finnes her.

Hva med saker der helsepersonellet har klaget inn Helsetilsynets avgjørelse?

Et helsepersonell som blir ilagt en reaksjon fra Statens helsetilsyn kan klage dette vedtaket inn for Statens helsepersonellnemnd (SHPN). De kan enten stadfeste vedtaket eller omgjøre det. Vi har, etter beste evne, innarbeidet utfallet av slike klagesaker i vårt datagrunnlag. En lege som for eksempel har fått en advarsel av Statens helsetilsyn, men senere fått omgjort vedtaket av SHPN vil i vår oversikt ikke være oppført med noen advarsel. Hvis en klageprosess fremdeles er pågående vil brukere bli informert om det.

Hvorfor legger dere ut denne informasjonen?

Vi ønsker at pasienter som skal velge lege skal ha et så godt informasjonsgrunnlag som mulig. Andre pasienters erfaringer, informasjon om spesialisering og øvrige kvalifikasjoner, samt alder og kontaktinformasjon er informasjon vi allerede har gjort tilgjengelig på Legelisten.no og som vi vet våre brukere verdsetter.

I pasientvurderingene vi får inn, så hender det at historier om feildiagnostisering eller feilbehandling omtales. På grunn av disse sakenes alvorlighet og fordi det ofte vil være vanskelig for en pasient å vurdere om feilbehandling har funnet sted eller ikke, har vi måttet avvise disse vurderingene. Regelen har vært: denne typen saker er Helsetilsynets bord. Mange av våre brukere har protestert på denne regelen når de har fått vurderinger avvist. Denne typen informasjon er svært viktig, mener de, og bør absolutt bli gjort tilgjengelig for andre pasienter.

Når vi nå gjør tilgjengelig informasjon om reaksjoner fra Statens helsetilsyn, så kommer vi våre brukere iallfall litt i møte på dette området. Vi vil fremdeles ikke kunne publisere vurderinger som inneholder konkrete anklager om feilbehandling eller feildiagnostisering. Men brukere vil nå på en enkel måte kunne sjekke om en lege har fått reaksjoner fra Helsetilsynet eller ikke. Vi håper denne måten å gjøre det på er et rimelig kompromiss som ivaretar hensyn både til pasienter på utkikk etter informasjon, men også til leger.

Hvorfor må man betale for å få tilgang til denne informasjonen?

Løsningen vi har lagt opp innebærer at brukerne må sende en SMS til et bestemt nummer for å sjekke om en lege har fått reaksjoner eller ikke. Prisen per SMS er per i dag 29 kroner. Årsaken til at dette ikke er lagt opp som en gratistjeneste er todelt. For det første har vi kostnader knyttet til utvikling og drift av denne tjenesten. For det andre, så er vi klar over at leger som har reaksjoner kan finne det ubehagelig at denne informasjonen blir tilgjengeliggjort. Jo mer tilgjengelig informasjonen er, jo mer ubehagelig kan det oppleves for legene det gjelder. Løsningen vi har valgt innebærer at brukere som ønsker og har behov for denne informasjonen relativt enkelt vil kunne få tak i den, samtidig som hensyn til legene ivaretas.

Vi tar gjerne imot innspill fra både pasienter og leger om dette er en rimelig løsning, eller om det er andre måter dette bedre kan løses på.

Hvor langt tilbake i historien går reaksjonshistorikken?

For leger går reaksjonshistorikken tilbake ca fem år, fra og med 2010. Noen vil mene at vi kanskje burde gått enda lenger tilbake i tid, mens andre kanskje mener at 3 år hadde vært tilstrekkelig. Vi er åpne for innspill fra brukere og andre om fem år er rimelig, eller om denne tidsperioden burde være lenger eller kortere.

Har du innspill eller forslag vedrørende denne tjenesten? Send oss en epost til post@legelisten.no.