Full seier til Legelisten.no i Høyesterett!

Legeforeningen tapte og Legelisten.no vant i saken om vår nettside som har blitt behandlet av Høyesterett. Legeforeningen krevde at leger skulle få generell reservasjonsrett mot pasientomtaler på Legelisten.no, men fikk ikke medhold i sitt syn. Høyesterett konkluderer med:

Etter en samlet avveining av de relevante momenter er min vurdering at de berettigede hensyn som ligger til grunn for Leglisten.no – og da særlig allmennhetens behov for informasjon om tilbydere av helsetjenester – må veie tyngre enn hensynet til helsepersonellets personvern.

Alle de fem dommerne var enige, og dommen var således enstemmig.

– Dette er en fantastisk seier for pasienters ytringsfrihet, sier vår gründer Lars Haakon Søraas.

Bakgrunnen for saken er at en tannlege i 2015 klaget inn Legelisten.no’s behandling av personopplysninger til Datatilsynet, etter å ha forsøkt å få fjernet en negativ vurdering. Dette igangsatte en 6 år lang reise. Først i to omganger gjennom Datatilsynet og Personvernnemnda, deretter gjennom tingrett, lagmannsrett og nå til slutt Høyesterett.

Vedtakene fra Datatilsynet og Personvernnemnda inneholdt mange vedtakspunkter, og ett av disse ble gjenstand for prøving i rettssystemet: Personvernnemnda mente at helsepersonell ikke burde ha en generell reservasjonsrett mot brukervurderinger på Legelisten.no. Legeforeningen var uenig, saksøkte staten, og dermed var dette en sak for rettssystemet.

Legeforeningen tapte i alle tre instanser. Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Høyesterett var enige: Helsepersonell skal ikke ha en generell reservasjonsrett mot brukervurderinger på Legelisten.no.

I dommen står det blant annet følgende:

Det er et betydelig behov for informasjon til befolkningen som grunnlag for valg av leger og andre tilbydere av helsetjenester. Legelisten.no fremstår som det klart mest effektive tilbudet av slik informasjon i dag [...].

Legelisten.no gis samtidig honnør for de personvernfremmende tiltakene som er innført:

Legelistens tiltak for å begrense personvernulempene tilfredsstiller etter min mening det man med rimelighet kan forvente [...].

Vi i Legelisten.no er tilfredse med at dommen anerkjenner det nitidige og omfattende arbeidet vi gjør for å moderere og kvalitetssikre vurderinger som kommer inn.

– Vi er de første til å innrømme at vi av og til har trådt feil, sier Søraas. Vi har publisert vurderinger vi skulle ha avvist. Og det har gått ut over leger. Samtidig håper jeg folk tror oss på at vi virkelig gjør så godt vi kan. Vi kan alltid bli bedre, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner og prosesser, slik at negative skadevirkninger for leger blir så små som mulig.

Enkelte av argumentene Legeforeningen har fremført i denne saken har forundret oss i Legelisten.no. Et eksempel er da foreningen insinuerte at vi vilkårlig hadde fjernet positive vurderinger for å ramme en lege. Dette har de fremhevet selv om de vet at grunnen til at vi ikke publiserte vurderingene var at de var i strid med våre retningslinjer. Blant annet var det opplagte forsøk på juks hvor legen selv eller hans nærstående hadde forsøkt å legge inn flatterende omtale. Legeforeningens villighet til å fremføre argumenter som fremstår uredelige har overrasket oss.

Andre ganger har Legeforeningen fremført innfløkte argumenter om teknikaliteter som ingen, inklusive dem selv, virker å ha forstått. Dette har fått oss til å humre litt i skjegget.

Det som imidlertid har overrasket oss mest er Legeforeningens argumentasjon knyttet til fastlegenes portvokterrolle. Foreningen har argumentert for at noen leger har så lav integritet at de vil påvirkes til å skrive ut sykemeldinger eller uforsvarlig behandling dersom pasienter tillates å omtale deres tjenester.

Det fremstår underlig at leger har tillatt foreningen å argumentere på denne måten. Vi skjønner ikke at leger godtar at deres fagforening snakker ned egen yrkesgruppe og integritet på denne måten. Vår erfaring er at de aller fleste leger har høy integritet og at leger forvalter sin portvokterrolle samvittighetsfullt. Dette er noe leger burde være stolte av.

Det verste med Legeforeningens argumentasjon på dette området er at den ikke stemmer. Leger har høy integritet og forskning underbygger at leger ikke lar seg påvirke av vurderinger på Legelisten.no.

Vi i Legelisten.no er svært tilfreds med utfallet i denne saken. Det er viktig og riktig at pasienter skal ha rett til å dele sine erfaringer med helsetjenestene de tilbys. Høyesterett har nå satt et endelig punktum og vi retter en stor takk til alle som har støttet oss i denne saken, både pasienter og leger. Vi ser frem til å fortsette å arbeide for pasienters beste i årene som kommer.

Dommen i sin helhet kan leses her.