Hvordan klage på feilbehandling eller søke om erstatning

Fra tid til annen får vi inn vurderinger av leger som kan tyde på at det foreligger feil eller utilstrekkelig behandling eller diagnostisering. Av juridiske årsaker er vi forhindret fra å publisere de fleste vurderinger som inneholder anklager om feilbehandling eller feildiagnostisering. Våre sider er derfor ikke det rette stedet å ta opp slike saker.

Dette betyr ikke at denne typen saker ikke er viktige! Dersom du mener at du kan ha blitt utsatt for feilbehandling eller feildiagnostisering oppfordrer vi deg derfor til å vurdere å gå videre med saken på følgende måter:

  • Klage til statsforvalteren (tidligere: fylkesmannen)
  • Søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Dersom du ønsker, kan du i prinsippet både klage til statsforvalteren og søke om erstatning fra NPE. Sakene vil bli behandlet uavhengig av hverandre.

Under har vi skrevet litt om når de to alternativene kan være aktuelle, og hvordan man går frem dersom man ønsker å enten klage eller søke om erstatning.

Klage til statsforvalteren

Dersom du mener at du ikke har fått helsehjelp du har krav på, kan du sende en skriftlig klage til statsforvalteren der du bor. Fylkeslegen, som er en del av statsforvalterens kontor i hvert fylke, vil være den som behandler klagen. Det anbefales å være forsiktig med å sende sensitive informasjon over epost.

Klagen bør inneholde:

  • Beskrivelse av det forhold som det klages på og alle opplysninger som kan være av betydning for vurderingen av klagen

  • Klager som sendes på epost må inneholde pasientens fødselsnummer og bostedsadresse.

Klagen kan sendes via elektronisk melding til statsforvalteren. På Statsforvalterens side er det mer informasjon og lenke til deres elektronisk meldingstjeneste.

Klager bør fremmes så snart pasient/bruker har kunnskap og mulighet til å fremme en klage. Eventuelle klager på vedtak har tidsfrist som skal fremgå i brev om vedtaket.

Trenger du mer informasjon om pasientrettigheter, og hjelp til å skrive en klage kan du ta kontakt med et av pasientombudene.

I noen tilfeller kan statsforvalteren gå videre med enkelt saker til Helsetilsynet som kan gi helsepersonellet advarsel, pålegg om å rette på forholdene, frata dem autorisasjonen og/eller frata dem retten til å rekvirere medisiner.

Erstatning ved pasientskade

Hvis behandlingen du har fått har ført til en skade, kan du i noen tilfeller ha krav på erstatning. Hvis du tror dette kan gjelde deg, så oppfordrer vi deg også til å vurdere å ta saken opp med Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

For at du skal få erstatning fra NPE, må fire vilkår være oppfylt. Her en rask oppsummering av de viktigste kravene som må være oppfylt for å få erstatning:

  • Skaden må skyldes behandlingen: Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.
  • Skaden må skyldes svikt i behandlingen: For at du skal ha krav på erstatning, må skaden din skyldes behandlingssvikt.

  • Skaden må ha ført til et økonomisk tap: Formålet med erstatningen er å dekke økte utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

  • Skaden må ikke være for gammel: Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.

Du kan lese denne klagemuligheten på NPEs nettside.

Mer informasjon om klagemuligheter finnes også på Helsenorge sine sider.

Er noe av informasjonen over uklar eller har du noen spørsmål? Send oss en epost til post@legelisten.no og vi vil forsøke å hjelpe så godt vi kan.